web master by_asimo
            B
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme Değerlendirme ve
Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Arka sayfadaki açıklamalara geçiniz.
SERTİFİKA TÜRÜ
B
231020101100
5. GRUP
KİTAPÇIK TÜRÜ
T
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI
Adayın Adı ve Soyadı :
Aday Numarası (TC Kimlik No) :
DİKKAT: 1. Size verilen soru kitapçığının sertifika türü, almak istediğiniz sertifika türüyle aynı değilse
salon görevlilerini uyararak soru kitapçığınızın doğru kitapçıkla değiştirilmesini sağlayınız.
2. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine
başvurunuz.
3. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
4. Sınavda yanlarında cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları bulunduran adayların
sınavları iptal edilecektir.
5. Sınav giriş belgesini sınav bitiminde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı ile birlikte salon
görevlilerine teslim ediniz.
6. Sınav saat 11.00’de başlayıp 13.30’da biter. Sınav başladıktan sonra ilk 45 dakika
içinde hiçbir aday salondan çıkamaz.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdına kodlanmış olarak verilen kitapçık türü ile size verilen kitapçık türünün aynı
olmasına dikkat ediniz. Aynı değilse salon görevlilerini uyarınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem
kullanmayınız.
4. Cevap kâğıdında İLK YARDIM BİLGİSİ, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ, MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ
BİLGİSİ testleri için üç ayrı bölüm bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili bölümlere
aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde
yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmaz.
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığında; İLK YARDIM BİLGİSİ dersinden 30, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ dersinden
50, MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadır.
Bu sertifika türü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır.
2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru
bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. Birden fazla
işaretlemelerde o soru yanlış cevaplandırılmış sayılır.
3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her
dersten -ayrı ayrı- 70 puan almanız gerekir.
4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak
için kullanabilirsiniz.
5. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız
kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
6. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate
alınmayacaktır.
7. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi
unutmayınız.
5. GRUP İLK YARDIM BİLGİSİ T
2
1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının
en önemli sebebidir?
A) Yolların bakımsızlığı
B) Uyarı işaretlerinin yetersizliği
C) Trafik görevlilerinin yetersizliği
D) Sürücülerin kurallara uymaması
2. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine
sahip olmalıdır?
A) Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak
için
B) Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak
için
C) Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri
yapabilmek için
D) Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak
için
3. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak
uygulamaların en doğru sıralaması
hangi seçenekte verilmiştir?
I- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması
II- Solunum kontrolü
III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakılarak)
A) I - II - III B) II - I - III
C) III - II - I D) I - III - II
4. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir
araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne
denir?
A) Sistem B) Organ
C) Destek doku D) Hücre
5. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi
sistemde yer alır?
A) Dolaşım sisteminde
B) Sindirim sisteminde
C) Solunum sisteminde
D) Sinir sisteminde
6. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında
ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesidir.
B) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesidir.
C) Yaralıyı araçtan çıkarmak için yardım istenmesidir.
D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin
sağlanmasıdır.
7. Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla
bulundurulur?
A) Trafik denetimlerinde göstermek
B) Araç muayenelerinde göstermek
C) Kazalarda ilk yardımda kullanmak
D) Araç donanımını tamamlamak
8. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak
yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine
yumruk atmak
B) Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava
yolunu açmak
C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
D) Hastanın ayaklarını yükseltmek
9. Bak - Dinle - Hisset yönteminde “Bak” ne
anlama gelir?
A) Kaç yaralı olduğuna bakılması
B) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
C) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
D) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına
bakılması
10. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin
kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım
olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A) Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır
ve kürek kemiklerinin arasına vurulur.
B) Sert bir yere sırtüstü yatırılır ve boyun üzerine
baskı yapılır.
C) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilir.
D) Şekerli su içirilir.
5. GRUP İLK YARDIM BİLGİSİ T
3
11. Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda
solunum durması söz konusu ise,
aşağıdaki suni solunum yöntemlerinden
hangileri uygulanabilir?
I- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)
II- Silvester (Göğüsten bastırma)
III- Ağızdan ağıza
A) Yalnız I B) I - II
C) II - III D) I - II - III
12. Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu
vücudundaki kanın % kaçını kaybederse
hayati tehlike oluşur?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20
13. Ayak veya bacaktaki yaralanmalarda, kanamayı
azaltmak için basınç uygulanacak bölge
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasık iç kısmı
B) Bacak dış kısmı
C) Dizin ön üst kısmı
D) Karın ön üst kısmı
14. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak
için uygulanan yöntemdir?
A) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak
C) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda
tutmak
D) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek
15. Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen
bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin
yapılması yanlıştır?
A) Şok pozisyonu verilmesi
B) Ağzından bol sıvı verilmesi
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi
16. Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden
hangisi uygulanmaz?
A) Temiz hava almasını sağlamak
B) Duyu organlarını uyarmak
C) Şok pozisyonuna almak
D) Soğuk içecekler içirmek
17. Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği
4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A) Solunumu düzensiz olan
B) Kalbi düzensiz çalışan
C) Solunum sayısı azalan
D) Kalbi duran
18. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken
vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A) Ayak tabanına B) Omuzuna
C) Karın boşluğuna D) Omurgasına
19. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha
sonra da kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden
hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır.
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D) Hastaneye götürülüp 12-24 saat süre ile hekim
kontrolünde tutulur.
20. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanmasında
öksürme ile ağızdan köpüklü kan
gelir?
A) Mide B) Karaciğer
C) Akciğer D) Dalak
21. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden
hangisi diğerlerine nazaran daha
önemlidir?
A) Yakıcı maddeyle temas şekli
B) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
C) Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
D) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
5. GRUP İLK YARDIM BİLGİSİ T
4
22. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda
atelle tespit uygulaması yapılmaz?
A) Kalça kemiğinde
B) Köprücük kemiğinde
C) Ön kol kemiğinde
D) Bacak kemiğinde
23. Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından
hangisini yapmak yanlıştır?
A) Burkulan bölgenin dinlendirilmesi
B) Burkulan bölgenin yüksekte tutulması
C) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D) Burkulan bölgeye buz torbası konulması
24. Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden
hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A) Yaralıların eğitim durumunun
B) Araçların hasar durumunun
C) Olay yerinin tam adresinin
D) Yaralı sayısının
25. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en
son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Solunum yolu zehirlenmesi olan
B) Bilinci yerinde olmayan
C) Açık karın yarası olan
D) Ayak kemiği kırık olan
26. Aşağıdaki yaralılardan hangisi kesinlikle
sedye ile taşınmalıdır?
A) Kaburga kırığı olan
B) Omurga kırığı olan
C) Kolunda yara ve kırık olan
D) Birinci derecede yanığı olan
27. Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?
A) Sindirim yolu ile
B) Dolaşım yolu ile
C) Boşaltım yolu ile
D) Solunum yolu ile
28. • Hastanın serin yere alınması
• Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya
meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi
Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi
durumda yapılır?
A) Kafa ve beyin yaralanmasında
B) El bileğinin burkulmasında
C) Sıcak çarpmasında
D) Bayılmada
29. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens
kullanarak görme yeterliliğine sahip olan
sürücüler için doğrudur?
A) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak
zorundadırlar.
B) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya
lens kullanmak zorundadırlar.
C) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya
lens kullanmak zorundadırlar.
D) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
30. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının
yararı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar.
B) Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını
sağlar.
C) Sürücünün araç içinde daha rahat hareket
etmesini sağlar.
D) Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini
sağlar.
İLK YARDIM BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
5. GRUP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ T
5
1. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki
işaretleme standartlarını tespit ve kontrol
etmekle görevlidir?
A) İl Trafik Komisyonu
B) Emniyet Genel Müdürlüğü
C) Trafik Hizmetleri Başkanlığı
D) Karayolları Genel Müdürlüğü
2. Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki
önceliğine ne ad verilir?
A) Geçiş üstünlüğü B) Geçiş hakkı
C) Geçiş kolaylığı D)Geçiş yolu
3. Şekildeki araçların seyrettiği, taşıt yolunun
çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne denir?
A) Bölünmüş yol B) İki yönlü yol
C) Şerit D) Banket
4. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne
yapmalıdır?
A) Durup, trafik uygunsa devam etmelidir.
B) Durmadan, dikkatli geçmelidir.
C) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalıdır.
D) Yavaşlayıp, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
5. Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma
talimatıdır?
A) B)
C) D)
6. Şekildeki trafik işareti
aşağıdakilerden hangisine
yaklaşıldığını
bildirir?
A) Kontrollü demir yolu geçidine
B) Kontrolsüz demir yolu geçidine
C) Demir yolu alt geçidine
D) Demir yolu üst geçidine
7. Şekildeki trafik işaretinin
anlamı nedir?
A) Ehli hayvanlar geçebilir.
B) Ehli hayvanlar giremez.
C) Vahşi hayvanlar geçebilir.
D) Vahşi hayvanlar giremez.

5. GRUP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ T
6
8. Şekildeki trafik işareti
neyi ifade eder?
A) Taşıt yolunun soldan daralacağını
B) Taşıt yolunun sağdan daralacağını
C) Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
D) İki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını
9. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
A) B)
C) D)
10. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön
levhasıdır?
A) B)
C) D)
11. Şekildeki trafik işareti
neyi bildirir?
A) Sadece tarım traktörünün girebileceğini
B) Tarım traktörlerinin park edebileceğini
C) Tarım traktörünün giremeyeceğini
D) Tarım traktörünün geçebileceğini
12. Şekildeki trafik işareti
neyi bildirir?
A) Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak
olduğunu
B) Kamyonlar için geçme yasağının sonu olduğunu
C) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
D) Geçme yasağının sona erdiğini
13. Şekildeki trafik işareti
neyi bildirir?
A) Yaya yolunu
B) Yaya geçidini
C) Yayanın giremeyeceğini
D) Yola yayanın çıkabileceğini
14. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama
ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A) B)
C) D)
15. Şekildeki yol çizgisinin
anlamı nedir?
A) Şerit değiştirmek yasaktır.
B) Öndeki aracı geçmek yasaktır.
C) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
D) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
5. GRUP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ T
7
16. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki numaralandırılmış
olan çizgilerden hangileri yaya
geçidini gösterir?
I II III
A) I - II B) I - III
C) II - III D) I - II - III
17. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu bağımlıları
için söylenemez?
A) Bu kişilere sürücü belgesi verilmez.
B) Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde
sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
C) Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin
sürücü belgeleri süresiz geri alınır.
D) Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü
yetiştirme kursuna alınırlar.
18. Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın
şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
5
4 3 2
1
A) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
B) 1 numaralı aracın sağa geçmesi
C) 4 numaralı aracın yavaşlaması
D) 5 numaralı aracın geçmesi
19. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin
akışını olumsuz etkiler?
A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi
işgal etmek
B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten
seyretmek
C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
20. Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine
göre ayarlamak zorundadır?
I- Aracının yük ve teknik özelliğine
II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
A) I - II B) I - III
C) II - III D) I - II - III
21. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim
yeri içinde azami hızı saatte kaç kilometredir?
A) 50 B) 70 C) 80 D) 90
22. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki
mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A) Duruş mesafesi kadar
B) İntikal mesafesi kadar
C) Takip mesafesi kadar
D) Fren mesafesi kadar
23. Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede
uyulması gereken kurallardan değildir?
A) Öndeki aracın işaretini beklemek
B) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
C) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
D) Başka araç tarafından geçilirken şerit değiştirmemek
5. GRUP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ T
8
24. Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden
hangisinin önemi yoktur?
A) Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
B) Geçme yasağı olup olmadığının
C) Geçilecek aracın markasının
D) Geçilecek aracın hızının
25. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının
kullanılması yasaktır?
A) Şerit değiştirmelerde
B) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D) Sürücülere “geç” mesajının verilmesinde
26. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş
şekildeki oklar sürücülere neyi ifade eder?
A) Hızın artırılması gerektiğini
B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış
olduğunu
D) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
27. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne
yapmalıdır?
1
2
A) Korna çalıp 1 numaralı aracın geçmesini
beklemelidir.
B) Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermelidir.
C) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
D) Hızını artırıp kavşağa girmelidir.
28. Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl
olmalıdır?
1
3
2
A) 1 - 2 - 3 B) 2 - 3 - 1
C) 3 - 1 - 2 D) 3 - 2 - 1
29. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle
geçiş hakkını kullanmalıdır?
A) Tarım traktörü B) Otobüs
C) İş makinesi D) At arabası
30. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu
hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine
dikkat etmek zorundadır?
A) Hız sınırlamasına
B) Trafik yasaklarına
C) Çevreyi rahatsız etmemeye
D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
5. GRUP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ T
9
31. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün
aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Düşük hızla seyretmesi
B) Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
C) Hız azaltmak için frene basması
D) Vitesi boşa alarak seyretmesi
32. Taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yolcu indirmek ve bindirmek
B) Uygun hızla seyretmek
C) Vites küçültmek
D) Yavaşlamak
33. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında
yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Sis ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
34. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte
arızalanan aracın ön ve arkasından en az
kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A) 30 B) 20 C) 10 D) 5
35. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız
araç sürmeye örnek değildir?
A) Hız sınırının aşılmaması
B) Yayalara su sıçratılması
C) Diğer sürücülerin korkutulması
D) Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep
telefonunu kullanması
36. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin
yanması neyi bildirir?
A) Taşıtın geri manevra yaptığını
B) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
C) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
D) Taşıtın arıza yapmış olduğunu
37. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve
okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden
hangisini yapmaları yanlıştır?
A) Yavaşlamaları
B) Yayaları ikaz ederek geçmeleri
C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
38. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler
nasıl hareket etmelidir?
A) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
B) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
C) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde
ve başka bir “DUR” emri de yoksa uygun
hızla geçmeli
39. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle
birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden
hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yüklerin bağlanması
B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
40. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim
yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller
için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 90 B) 100 C) 110 D) 130
41. Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün
emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A) Lastik tekerlekli traktör
B) Hususi otomobil
C) İş makinesi
D) Motosiklet
5. GRUP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ T
10
42. Her iki tarafında banket bulunan ve kullanılabilir
durumda olan kara yollarında, yayaların
aşağıdakilerin hangisinde yürümesi
zorunludur?
A) Taşıt yolunun ortasında
B) Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
C) Kendi gidiş yönüne göre sağ bankette
D) Kendi gidiş yönüne göre sol bankette
43. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda
bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
44. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden
hangisini kullanamaz?
A) Otomobil B) Kamyonet
C) Motosiklet D) Minibüs
45. Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı
taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur
hâllerinden sayılır?
1
2
3
4
7
5
6
A) Yalnız 4 B) 1 ve 7
C) 1, 3, 6 D) 2, 6 ve 7
46. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden
hangisini yapması yanlıştır?
A) Trafik görevlisine haber vermesi
B) Zarar verdiği aracın sahibini bulması
C) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
D) Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
47. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve
diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden
hangisi uygulanır?
A) Aracına el koyma
B) Hafif hapis cezası
C) Trafikten men etme
D) Para cezası ve ceza puanı
48. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde
bulunmalıdır?
A) Arka bagajda
B) Torpido gözünde
C) Arka camın önünde
D) Sürücünün hemen yanında
49. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği
zararlardan değildir?
A) Beden sağlığının bozulması
B) Ruh sağlığının bozulması
C) İş veriminin artması
D) Dikkatin dağılması
50. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini
azaltmaya yönelik bir davranış değildir?
A) Araçlarda kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
C) Bir yere giderken hususi otomobil yerine
toplu taşım araçlarının tercih edilmesi
D) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde hususi
araçla trafiğe çıkılmaması


TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ TESTİNE
GEÇİNİZ.


5. GRUP MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ T
11
1. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin
görevi nedir?
A) Motor yağını temizler.
B) Motor soğutma suyunu temizler.
C) Motorun emiş havasını temizler.
D) Araç içerisine verilecek havayı temizler.
2. Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm
ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla
geliştirilen sistemlerdendir?
A) Alaşımlı jant B) Hava yastığı
C) Açılabilir tavan D) Elektrikli koltuk
3. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik
enerjiye dönüştürür?
A) Isı enerjisini
B) Hidrolik enerjiyi
C) Nükleer enerjiyi
D) Elektrik enerjisini
4. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların
oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu
oluşan gazlar, egzoz supabının açılmasıyla
motordan dışarı atılır?
A) Emme zamanı
B) Sıkıştırma zamanı
C) Ateşleme (iş) zamanı
D) Egzoz zamanı
5. Motorun alt tarafını kapatarak hareketli parçalarını
dış etkenlerden koruyan ve motor
yağına depoluk eden parça hangisidir?
A) Benzin deposu B) Radyatör
C) Karter D) Silindir kapağı
6. Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde
kullanılır?
A) Motor yağının
B) Vites kutusu yağının
C) Diferansiyel yağının
D) Direksiyon kutusu yağının
7. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında
önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A) Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
B) Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
C) Marş kablosunu
D) Şarj kablosunu
8. Kışın akünün donmaması için aşağıdakilerden
hangisi yapılır?
A) Akünün içerisine saf su konur.
B) Akünün içerisine antifriz konur.
C) Akü tam şarj ettirilir.
D) Akü yarım şarj ettirilir.
9. Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan
yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile
ateşler?
A) Buji
B) Distribütör
C) Ateşleme bobini
D) Kontak anahtarı
10. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan
ayarlardan birisidir?
A) Rot ayarı B) Supap ayarı
C) Fren ayarı D) Far ayarı
11. Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı
çalışmasına sebep olur?
A) Akünün şarjlı olması
B) Yakıt seviyesinin düşük olması
C) Yağ seviyesinin normal olması
D) Buji kablolarından birinin çıkmış olması
5. GRUP MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ T
12
12. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin
parçası değildir?
A) Yakıt pompası B) Enjektörler
C) Endüksiyon bobini D) Hava filtresi
13. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla
çalışır?
A) Fakir karışımla
B) Zengin karışımla
C) Normal karışımla
D) Az yakıtlı karışımla
14. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu
sağlar?
A) Ani duruş, kalkış yapmak
B) Devamlı düşük vites ile gitmek
C) Devamlı büyük vites ile gitmek
D) Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
15. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz
gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A) Katalitik konvertör
B) Emme manifoldu
C) Egzoz manifoldu
D) Egzoz supabı
16. Bujide kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Benzinin bitmesi
B) Motor yağının eksilmesi
C) Radyatör suyunun eksilmesi
D) Endüksiyon bobini kablosunun çıkması
17. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk
havalarda geç çalışmasına neden olur?
A) Isıtma bujisinin arızalı olması
B) Hararet müşirinin arızalı olması
C) Enjeksiyon basıncının yüksek olması
D) Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
18. Aşağıdakilerden hangisi dijital göstergeli
araca yapılmaz?
A) Yağ filtresini değiştirmek
B) Aküsünü tam şarj yaptırmak
C) Aracı iterek veya çekerek çalıştırmak
D) Debriyaj pedalına basarak marş yapmak
19. Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa
sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Diferansiyel arızalıdır.
B) Buji kabloları gevşektir.
C) Yağ pompası arızalıdır.
D) Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir.
20. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun
yağ yakmasına sebep olur?
A) Silindirlerin
B) Bujilerin
C) Volanın
D) Debriyaj balatasının
21. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Hidrolik yağ B) Antifriz
C) Benzin D) Motorin
22. Aşağıdakilerden hangileri motorun hararet
yapma sebebidir?
I- Motor soğutma suyunun eksilmesi
II- Devridaim pompası kayışının kopması
III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun
arızalanması
A) Yalnız I B) I - II
C) II - III D) I - II - III
5. GRUP MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ T
13
23. Aşağıdakilerden hangisi motor harareti
yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
A) Kaloriferin sıcak konumda çalıştırılması
B) Motor üzerine su dökülmesi
C) Motor stop edilerek soğuk su ilave edilmesi
D) Motor stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi
24. Şarj sisteminin gerilimini sınırlandıran parça
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karbüratör
B) Regülâtör (konjektör)
C) Marş motoru
D) Sigorta
25. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge
panelindeki akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa
muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde
olabilir?
A) Marş motorunda
B) Alternatörde
C) Far ampullerinde
D) Fan motorunda
26. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu
zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fan motoru B) Far anahtarı
C) Sigorta kutusu D) Yakıt göstergesi
27. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi
yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması
gerekir?
A) Rot ayarı B) Far ayarı
C) Supap ayarı D) Rölanti ayarı
28. Fren pedalına basıldığında fren lambaları
yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Flaşör arızalıdır.
B) Distribütör arızalıdır.
C) Fren müşiri arızalıdır.
D) Geri vites müşiri arızalıdır.
29. Seyir hâlinde iken gösterge panelinde aşağıdaki
ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor
olması, trafik kurallarına uymak şartıyla
derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A) B)
C) D)
30. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren
gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj göstergesi
B) Yakıt göstergesi
C) Hararet göstergesi
D) Fren hidroliği göstergesi
31. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz
ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el
freninin çekili olduğunu gösterir?
A) B)
C) D)
32. Seyir hâlinde iken sürekli yarım debriyaj
yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi
olur?
A) Lastikler aşınır.
B) Vites kutusu aşınır.
C) Araç daha hızlı gider.
D) Debriyaj balatası aşınır.
33. Güç aktarma organlarından hangisi araca
verilen geri hareketin kaynağıdır?
A) Diferansiyel B) Şaft
C) Vites kutusu D) Kavrama
5. GRUP MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ T
14
34. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin
tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A) Diferansiyel B) Amortisör
C) Rot D) Yay
35. Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin
görevlerinden değildir?
A) Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak
B) Direksiyon ile verilen yönü izlemek
C) Frenleme performansını azaltmak
D) Titreşimleri azaltmak
36. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi
sonucunda oluşabilir?
A) Yakıt tüketiminin artması
B) Fren hidroliğinin azalması
C) Direksiyon milinin eğilmesi
D) Sürüş konforunun azalması
37. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin
araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A) Motorun hararet yapması
B) Motor yağına su karışması
C) Manifoldlarda kaçakların oluşması
D) Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
38. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden
hangisini yapmak gerekir?
A) El frenini çekmek
B) Vitesi boşa almak
C) Fren pedalına basmak
D) Debriyaj pedalına basmak
39. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak
sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme
imkânı veren sistem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hidrolik fren
B) Hava yastığı
C) Hidrolik direksiyon
D) Otomatik hız kontrol
40. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre
dolunca aşağıdakilerden hangisinin
değişmesi gerekir?
A) Marş dişlisinin
B) Volan dişlisinin
C) Triger kayışının
D) Endüksiyon bobininin
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
SINAV SIRASINDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınavın başladığı andan itibaren, salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundasınız.
2. Sınav başladıktan sonra görevlilerle konuşmanız ve soru sormanız yasaktır.
3. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım eden, kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca bu kişiler ilk 45 dakika sonunda salondan çıkarılacaktır.
4. Sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport kimlik belgelerinden birini masanızın üzerinde bulundurunuz.
5. Sınav başladıktan sonra adayların birbirleriyle konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
6. Sınav sırasında sigara, çay vb. içilmez.
7. Sınavın başladığı belirtilmeden soru kitapçıkları açılamaz ve cevaplandırma yapılamaz.
8. Sınav sonrası sınav giriş belgesini, soru kitapçığını ve cevap kâğıdını mutlaka salon görevlilerine teslim ediniz. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacak, ayrıca haklarında yasal işlem yapılacaktır.
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
5. GRUP CEVAP ANAHTARI T
İLK YARDIM BİLGİSİ TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ
BİLGİSİ
1. D
2. C
3. A
4. B
5. A
6. B
7. C
8. B
9. C
10. A
11. B
12. D
13. A
14. C
15. B
16. D
17. D
18. A
19. D
20. C
21. D
22. B
23. C
24. A
25. D
26. B
27. D
28. C
29. A
30. B
1. D
2. B
3. C
4. A
5. B
6. B
7. C
8. B
9. B
10. A
11. C
12. A
13. C
14. B
15. D
16. A
17. D
18. D
19. A
20. D
21. A
22. C
23. A
24. C
25. D
26. D
27. C
28. D
29. B
30. D
31. D
32. A
33. C
34. A
35. A
36. B
37. B
38. D
39. B
40. C
41. B
42. D
43. B
44. C
45. A
46. C
47. D
48. D
49. C
50. A
1. D
2. B
3. A
4. D
5. C
6. A
7. B
8. C
9. A
10. B
11. D
12. C
13. B
14. D
15. A
16. D
17. A
18. C
19. D
20. A
21. B
22. D
23. A
24. B
25. B
26. C
27. B
28. C
29. A
30. C
31. B
32. D
33. C
34. A
35. C
36. D
37. D
38. A
39. C
40. C

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

Efsane_Yolcu_19
welcome to efsane yolcu 19 siteD:D
ne yassak buraya acaba:D
alooo urdamısın
Bugün 1 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
by_asimo_19